中文简体 | English | Tiếng Việt | Home
东盟博览会 民歌节
· สถานที่ของคุณ:南宁市政府泰语版 > ความประทับใจที่มีต่อเมือง > สังคมและเศรษฐกิจ ในร่างกายของบทความ

บันทึกเหตุการณ์การทำงานของรัฐบาลหนานหนิงในเตือนมกราคม ปี 2014

เวลา:2015-04-19

บันทึกเหตุการณ์การทำงานของรัฐบาลหนานหนิงในเตือนมกราคม ปี 2014

วันที่ 2 ในเตือนมกราคม นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  นายหวางรื่อปอรองประธารของเขตปกครองตนเองกวางสี และ นายโจวหงปอ นายกเทศมนตรีไปถึงสถานที่ก่อสร้างโครงการชลประทานที่เขตยงหนิง  ลงพื้นที่กำกัดูแลความคืบหน้าในช่วงต้นและสภาพการก่อสร้างในโครงการต่างๆ    เช่นการออกแบบและการวางแผนของโครงการ และโครงการการรื้อการเวนคืนที่ดินเป็นต้น   ได้ทำความเข้าใจกับปัญหาและความยากลำบากที่ดำ  รงอยู่   อีกทั้งศึกษาและจัดวางมาตรการการทำงาน    นายเจี่ยงเจียป่า  รองเลขาธิการรัฐเขตปอกครองตนเองกวางสี     นายหยางไหวชาว  นายวึนโสวหรง ผู้นำเมืองหนานหนิง และสหายผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบด้วยกัน

ในวันเดียวกัน   นายโจวหงปอ  นายกเทศมนตรีนำทีมไปดำเนินงานการบริการวิสาหกิจที่นิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Foxconn ที่ประจำหนานหนิง   และบริษัทจำกัดการแปรรูป อะลูเนียมหนานหนาน  พร้อมยังได้เยียมเยียนและถามทุกข์สุขคนงาน  ในงานสรรค์สนทนานายโจวหงปอและผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติและการจัดการน้ำ    นายสวูหวึนหวาย รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน

ในวันเดียวกันศูนย์การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพในการเลิกยาเสพติดของเมืองหนานหนิงได้จัดตั้งขึ้นที่สถานีการเลิกยาเสพติดโดยกั้นด้วยการบังคับอันดับหนึ่งในเมืองหนานหนิง  โดยมีนายหูหมิงหล่างรองนายกเทศมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคอมมิวนิสจีนและหัวหน้าสถานีตำรวจระดับเมองหนานหนิง เข้าวมพิธีเปิด

ในวันที่ 3 นายหยูหย่วนฮวย เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    นายโจวหงปอ นายกเทศมนตรี     นายเซ่โซ่วถาง ผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครหนานหนิง    นายเฉินเข่อเฉิงประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองนครหนานหนิง    นำ ทีมสำรวจไปดูงานศึกษาที่เมืองโฉงโจ่        โดยมีผู้นำของเทศบาลนครหนานหนิง เช่น  นายหลี่เจ๋อ   นายหวูหวิ่ย นายหวียลี่ผิง นายปานจงป๋อ นางหลวี่เจ๋ นางหลีหย่งต๋า นายหยางหวีชาว นายหรงคางเซ่อ นายหลี่จื้นหลิน นายเถียนหวืนตง แล ผู้นำสำคัญของอำเภอและเขตเมืองต่างๆ  เขตการบุกเบิกและหนวยงานสังกัดเมืองโดยตรงไปสำรวจศึกษาด้วยกัน

ในวันเดียวกัน เปิดประชมการส้รางชลประทานในปี2013-2014ที่อำเภองเซี่ยน  โดยมีนายเซียวจื้อกางรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุม

ในวันที่ 6  นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง พบปะกลุ่มนายจานชวนป่า  รองประธานพรรคก๊กมินตั๋งจีน  โดยมีนายหลีหย่ง รองผู้อำนวยการสำ นักงานการติดต่อของสำนักงานการจัดการภารกิจฝ่ายไต้หวัน  นายหลิวข่านผู้อำนวยการสำ นักงานการจัดการภารกิจฝ่ายไต้หวันเขตปกครองตนเองกวางสี   นางหลวิเจ๋และนายหรงคางเซ่อผู้นำเมือเข้าร่วการพบปะ

ในวันเดียวกัน  กลุ่มการเยี่ยมเยียนการแลกเปลี่ยนของสมาคมการศึกษาไต้หวันภายใต้การนำของนายหวูชิงจี อธิการบดีใหญ่เครือข่ายมหาวิทยาลัยการศึกษาไต้หวันได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมอันดับสองเมืองหนานหนิง    โดยมี นายหลู่เจี๋ย  กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง หัวหน้ากรมการเผยแพร่และรองนายกเทศมนตรี

ในวันเดียวกัน   นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง นายโจวหงปอ  นายกเทศมนตรีพบปะกับนายหลินถึงเจียว ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทหยางกวางเฉิง  และนายเฉินข่าย ผู้อำนวยการกลุ่มหยางกวางเฉิง   โดยมีผู้นำของเทศบาลนครหนานหนิง  เช่น  นายหวิยลี่ผิง นายหยางเหวยชาว นายหรงคางเซ่อ นายสือหวึนหวาย และ นายหลิวจื้อแล่  เลขาธิการของเทศบาลหนานหนิงเข้าร่วมการพบปะครั้งนี้

ในวันเดียวกัน นายหรงคางเซ่อ กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง อธีบดีสำนักงานแนวรบเอกภาพและนางโกหมิ่น รองนายกเทศมนตรีนำ ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานภาริกิจไต้หวันไปบำรุงขวัญผู้ประกอบเศรษฐกิจและผู้แทนวิสาหกิจไต้หวัน    พร้อมจัดงานสังสรรค์สนทนากับนายหลูหมิงฮั่น   ประธานคณะกรรมการผู้บริหารรุ่นที่สิบของสมาคมการลงทุนบสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภาควิสาหกิจไต้หวันที่เมืองหนานหนิง    นายเหอซวีหลินประธารคณะกรรมการผู้บริหารของบริษัทจำกัดเทคโนโลยีชีวภาพ   นายโจวซื่อจี้นประธานปรึกษาสมาคมนักธุรกิจไต้หวัน ประธานคณะกรรมการผู้บริหารของบริษัทจำกัดปูนซีเมนต์เจียท่ายเมืองหนานหนิงมณฑลกวางสี เป็นต้น

ในวันเดียวกัน  นายเซียวขจือกาง รองนายกเทศมนตรีนำทีมไปตรวจสอบการดำเนินงานทำ ความสอาดชนบทและความคืบหน้าในการสร้างหมู่บ้านแบบอย่างแบบบูรณการณ์ที่เขตเหลียงชิ่ง      ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มถานป่านพอหมู่บ้านถานเหลียง   กลุ่มกวางหรงพอหมู่บ้านจื่อหว่ย หมู่บ้านน่าถวานซินตำบลต้าถางและกลุ่มน่าผายหมู่บ้านเสียวยวนดำบลหนานเสียว   และตวรสอบการดำเนินงานในการสร้างถนนปูนซิเมนต์เป็นสำคัญ

ในวันที่ 7 หน่ายงานต่างๆ เช่น กรมการเผยแพ่รของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง คณะกรรมการการวางแผนครอบครัวหนานหนิง     สำนักงานหนังสือพิมพ์รายวันหนานหนิงเป็นต้นร่วมจัดพธีมอบรางวัลแก่ราตรีสาวซันไชน์หนานหนิงสิบคนรุ่นที่สี่ของคัพเซี่ยวซุ่น CMCC ที่ห้องออกรายการโทรทัศน์ห้องที่ 8 ของสถานีโทรทัศนหนานหนิง   ซึ่งมีนางสาวจูใพ่ยเจีย นางสาวเย่เฉินเจียหยี นางสาวหยางหรว่ยเจีย นางสาวเหมิงฮว่ยฮว่ย นางสาวแซ่ฮว่ยชิง นางสาวหวูเจียยี่ นางสาวเหอเจียเจีย นางสาวซือหลิวจวีน นางสาวหวางถิงยู่ และ   นางสาวหวังหย่าเจี๋ยทั้ง10คนได้รับขนามนามเกียรติว่าสาวซันไชน์หนานหนิง   โดยมีรองนายกเทศมนตรีเซียวจื้อกางเข้ารวมพิธีมอบรางวัลและประกาศกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกสาวซันไชน์หนานหนิงเริ่มจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 8 นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีพบปะกลุ่มนายซุนยี่เปียว  สมาชิกพรรคคอมมิวนิสของกรมศุลกากรชั้นสูงสุดจีนและรองอธิบดีกรมศุลกากรชั้นสูงสุดจีน   โดยผู้นำเทศบาลหนานหนิงหลายท่าน เช่น นายหวูไหว่ นายหยางหวิยชาวและนายโกหมิ่นเป็นต้นเข้วมการพบปะ

ในวันเดียวกัน  นาย หวางซิวเซิง  รองผู้อำนวยการบริหารงานประจำคณะกรรมการชประทานแม่น้ำจูเจียง นำผู้นำ ที่เกี่ยวข้องของกรมประทาน   และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบโครงการการสร้างเมืองหนานหนิงให้เป็นเมืองจุดทดลองอารยธรรมทางด้านระบบนิเวศน้ำและดำเนินกิจกรรมการการตรวจสอบและการศึกษา    โดยมีนายเซียวจื้อกางรองนายกเทศมนตรีติดตามเป็นเพื่อนและเข้าร่วมการประชุมตรวจสอบ

ในวันเดียวกัน  พิธีเปิดงาน“ ชั้นเรียนการทำความฝันให้เป็นความจริง”ซินหัวจวี้ฉายของเมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีได้จัดที่โรงเรียนมัธยมหลงอานซึ่งจัดตั้งด้วยการบริจากเงินทุนจากมูลนิธิการอุปถัมภ์นักเรีิยนและผู้สูงอายุจงหย่วนของมณฑลเจียงซู   โดยมีผู้นำเทศบาล เช่น นายหรงซื่อซิง นายจางเสียวหงเข้วรว่มพิธีเปิด

ในวันที่ 9 งานมอบรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางสีและพิธีเปิดงานของกิจกรรมสัปดาห์เทคโนโลยีกวางสีในปี2014ได้จัดที่เมืองหานหนิง   เมืองหนานหนิงมีทั้งหมด17โครงการได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางสีในปี2013   ในนั้นมีรางวัลการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี3โครงการ  รางวัลความก้าวหน้าทางเทคโนโล14โครงการ   โดยมีนายหวูหวิ่ยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    รองนายกเทศมนตรีประจำฝ่ายการบริหารงาน เข้วมพิธีการเปิดงาน

ในวันเดียวกัน  กลุ่มตรวจสอบพิเศษทางด้านความเสี่ยงในความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตระดับเขตปกครองตนเองเข้าตรวจสอบในเมืองหนานหนิง   โดยมีนายสือหวึนหวายมีรองนายกเทศมนตรีเข้วมประชุมรายงาน

ในวันที่ 10 เทศบาลนครหนานหนิงเปิดประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน และประชุมการดำเนินงานในการทำให้พื้นที่เป็นเมืองมากขึ้น   ระหว่างการประชุมได้วิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจภาเอกชนและการดำเนินงานในการทำพื้นที่ให้เป็นเมืองมากขึ้น    อีกทั้งได้เสนอความคิดการชี้แนะ  เป้าหมายภารกิจและหลักการ มาตรการและวิธีในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนและการการทำพื้นที่ให้เป็นเมืองแบบไหม่ มากขึ้น       โดยมีนายหยูหย่วนฮวย เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำนครหนานหนิงและนายโจวหงปอ นายกเทศมนตรีเกล่าคำปราศรัยสำคัญในการประชุม   นายเซ่โซ่วถาง ผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครหนานหนิง  ผู้นำคณะกรรมการพรรคเทศบาล    ผู้นำเทศบาล    ผู้นำคณะกรรมการสภาผู้แทนประชาชนที่เมืองหนานหนิง   ผู้นำสภาปรึกษาการเมืองที่เมืองหนานหนิงและผู้นำสำคัญ ของสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนเข้าร่วมประชุมที่เมืองหนานหนิง

ในวันเดียวกัน   เทศบาลหนานหนิงจัดงานราตรีศิลปการต้อนรับปีหม่ภายใต้หัวข้อ  สนับสนุนกองทัพและรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความกลุมกลืนในสงคม  ร่วมมือสร้างเมืองแบบอย่าง โดยจัดที่สแควร์โยวง่ายเขตเมืองซีเซียงถาง   โดยมีนายหลี่เจ๋อรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและนายเซียวจื้อรองนายกเทศมนตรีกางมารับชมด้วย

ในวันเดียวกัน  การประชุมกิจการงานชนบทระดับมณฑลจัดที่เมืองหนานหนิง  ในประชุมปฏิบัติจิตวิญญาณของการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18  ประชุมกิจการงานชนบทส่วนกลางและเอกสารกลางหมายเลขที่ 1    สรปการดำเนินกิจการงานชนบทและทางการเกษตรในปี2013    และศึกษากำหนดการวางแผนในการดำเนินงานทางชนบทและทางการเกษตรช่วงเวลาเฉพาะหน้าและชวงเวลาที่ถัดไป  โดยมีนายโจวหงปอนายกเทศมนตรีและนายหวึนโสวหรง รองผู้อำ นวยการคณะกรรมการสภาผู้แทนประชาชนของเทศบาลหนานหนิงเข้ร่วมประชุม

ในวันเดียวกันเทศบาลเมืองหนานหนิงกับธนาคารเพื่อการพัฒนาจีนจัดสังสรรค์สนทนาการทำ งาน    ทั้งสองฝายทำ ความแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมิตรและปรึกษาการวางแผนพัฒนา เพื่อทำให้ความร่วมมือด้านการเงินในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยไหม่และการส้รางสรรค์เมืองให้ลึกซึ้งขึ้น     โดยมีนายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง   นายจางซวี่กวางรองผู้ว่าการธนาคารเพื่อการพัฒนาจีน   นายโจวหงปอนายกเทศมนตรี   นายหม่าซินผู้รับผิดชอบธนาคารสาขากวางสีของธนาคารเพื่อการพัฒนาจีนและผู้นำ เทศบาลหนานหนิงเช่น นายหวูเหว่ย นายเหวิยลี่ผิง  นายหยางเหวิยชาว นายเถียนหวึนตง นายเว่ยฟึ่งจวีนและผู้นำ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารสาขากวางสีของธนาคารเพื่อการพัฒนาจีนเข้าร่วมสังสรรค์สนทนา

ในวันเดียวกัน    นายหลี่เฉียง รองผู้อำนวยการอันดับแรกของสำนักงานสำรวจเศรษฐกิจ   รองหัวหน้ากรมสถิติแห่งชาตินำกลุ่มสำรวจศึกษามาตรวจสอบศึกษาการดำเนินงานสำรวจเศรษฐกิจแห่งชาติครั้งทีี่3     โดยมีนายหวูหวิ่ยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    รองนายกเทศมนตรีประจำฝ่ายการบริหารงานเป็นเพื่อนในการสำรวจศึกษาด้วย

ในวันเดียวกัน  นางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่  รองนายกเทศมนตรี นำหน่วยงานทุกฝ่ายของคณะกรรมการการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 45  ไปตรวจสอบสถานที่จัดงานการแข่งขันและการเตรียมงาน   และเรียกร้องให้คณะกรรมการต้องให้ความสำ คัญอย่างสูงกับการดำเนินงาน  ประสานงานด้วยความตั้งใจและบรรลุมาตรฐานขั้นสูงสุดเพื่อการแข่งขันครั้งนี้สามารถประสบความสำ เร็จให้เป็นที่พึงพอใจ

ในวันที่ 11  การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 11 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงชุดที่ 11จัดที่นครหนานหนิง  และจัดขึ้นโดยคณะกรรมการประจำองคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  คณะกรรมการประจำรายงานผลงานในปี2013   นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง เกล่าคำปราศัยสำคัญในการประชุม  นายโจวหงปอ  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง นายกเทศมนตรีสรุปผลงานด้านเศรษฐกิจ  พร้อมกำหนดการวางแผนในงานเศรษฐกิจในปีนี้     นายหลี่เจ๋อ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงธิบายข้อตกลงที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเชิงลึกเพื่อยกฐานะหนานหนิงที่เป็นเมืองอันดับแรกของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง ในการเปิดประชุม

ในวันที่ 13 นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีไปเยี่่ยมเยียนและบำรุงขวัญข้าราชการเกษียญเช่น  นายจึงโตงเจียง นายต่งเทียนจึง ฯลฯที่นครหนานหนิง     เพื่่อแสดงความขอบคุณด้วยความจริงใจต่อพวกทั้งหลายในความสนใจและการสนับสนุนต่องานเทศบาลอย่างคงเส้นคงว่า     พร้อมถามทุก์สุขและส่งอวยพรให้แก่พวกทั้งหลายในชวงวันตรุษจีน

ในวันเดียวกัน    นายหูหมิงหล่าง รองนายกเทศมนตรี   เลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกองสันติบาลและอธิบดีกองสันติบาลนครหนานหนิง  ้าร่วมพิธีการเซ็นข้อตงลง “ตำรวจและโรงพยาบาลเชื่อมต่อกัน” ระหว่างกองสันติบาลนครหนานหนิงและโรงพยาบาลของเมืองหนานหนิง 9 แห่ง

ในวันเดียวกัน    นางโกงหมิ่นรองนายกเทศมลตรีไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับคืนสู่ประเทศจีนที่ยากจนและครอบครัวของชาวจีนโพ้นทะเล     ในนามคณะกรรมการพรรคเทศบาลและเทศบาลหนานหนิงส่งคำอวยพรในชั่งวันตรุษจีนที่่ฟาร์มล่างวานหัวเฉียวทในอำเภอหลงอาน

ในวันที่ 13 ถึงวันที่ 14 เทศบาลนครหนานหนิงจัดการประชุุมครั้งที่19ของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนนครหนานหนิงชุดที่13     กรรมการทั้งหลายรับฟังและพิจารณารายงานของเทศบาลนครหนานหนิงที่เกี่ยวกับสภาพการกำหนดกฎระเบียบท้องถิ่น       และลงคะแนนเสียงตามกฏหมายให้ผ่านกิจการการแต่งตั้งและการถอดถอนตำแหน่งของนายจางเสียวหงและนางหวุเจวียน ฯลฯ ทั้งหมด23คน    โดยมีนายเว่อยฟึ่งจวีนและนางโกหมิ่น  รองนายกเทศมนตรี และผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาลหนานหนิงเข้าร่วมประชุม

ในวันที่ 14 นายหยูหย่วนฮวย เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง นำทีมไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญกองทัพประจำนครหนานหนิงและจัดทำงานสังสรรค์สนทนาการต้อนรับวันตรุจีน   โดยมีนายโจวหงปอ  เซโซ่วถาง ฉินเข่อเฉิง  หยางเหวยชาวเป็นต้นซึ่งเป็นผู้นำของหน่วยงานสำคัญ4หน่วยงานของเทศบาลหนานหนิงเข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมเยียนและการสังสรรค์สนทนา

         ในวันเดียวกัน  นายเฉินกางรองประธานเขตปกครองกวางสีนำผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไปตรวจสอบการขนส่งในช่วงวันตรุษจีนของนครหนานหนิง   โดยมีนายสือหวึนหวัยรองนายกเทศมนตรีเป็นเพือนไปด้วย

         ในวันเดียวกัน   นายหูหมิงหล่าง รองนายกเทศมนตรี   เลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกองสันติบาลและอธิบดีกองสันติบาลนครหนานหนิงไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญผู้แทนตำรวจประชาชนและผู้ช่วยตำรวจที่ดีเล    พร้อมส่งคำอวยพรปีไหม่และเงินบำรุงขวัญด้วย

         ในวันเดียวกัน   เทศบาลนครหนานหนิงจัดประชุมการทำงานคณะกรรมการการรักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อศึกษาสภาพของคุณภาพอากาศและสภาพการลดปริมาณการปลอยมลพิษหลัก  นายโจวหงปอ นายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมและกำหนดการวางแผนในการรักษาสิ่งแวดล้อมของนครหนานหนิงในขั้นตอนถั่ไป

         ในวันที่ื15    นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีพบปะกลุ่มดูงานของนักวิสาหกิจที่เป็นศิษย์เก่ามาจากมหาวิทยาลัยจงานภายใต้การนำของ นางหลี่ผิง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยจงาน   โดยมีนายสือหวนหวย  รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการพบปะ

         ในวันเดียวกัน  เทศบาลหนานหนิงเปิดประชุมหัวข้อพิเศษในการลงทุนและการระดมทุนปี2014   นายกเทศมนตรีนายโจวหงปอเน้นย้ำว่า   ต้องตำเนินและปฏิบัตรจิตวิญญาณของการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 11 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงชุดที่ 11  อีกทั้งหน่วยงานบังคับบัญชาและหน่วยงานใต้บังคับบัญชาร่วมแร่งรวมใจกัน และพยายามศึกษาค้นหาวิธีเพื่อดำเนินงานในการลงทุนและระดมทุนในปีนี้ให้ดี   รับรองการงานทุกด้านในปีนี้สามารถประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น    โดยมีผู้นำเทศบาลนายหวูไหว่ยและนายเว่ยฟึ่งจวีนข้าวร่วมประชุมกัน

         ในวันเดียวกัน  นายจางเสียวหง กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมพิธีการเริ่มส้รางอาคารจงฝางเฝ่ยชวย  ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเชิงสัญลักษณ์และสิ่งก่อสร้างใจกลางของเขตเล็กเิ่งหลิ่  โดยลงทุนทั้งหมด25ร้อยล้านหยวนและมีเนื้อที่รวมทั้ง43หมื่นตารางเมตร

         ในวันเดียวกัน  การประชุมทางวิทยุและโทรทัศน์ด้านความปลอดภัยในการผลิตระดับชาติได้จัดขึ้น  โดยมีนายสือหวนหวย รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกและผู้รับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยนครหนานหนิง  อีกทั้งผู้รับผิดชอบของวิสาหกิจสำคัญบางแห่งเข้ารับชมที่สถานที่ประชุมสาขานครหานิง

         ในวันเดียวกัน โครงการการส้รางศูนย์สารสเทศเหอเถียนหนานหนิงซึ่งลงทุนรวมทั้ง15ร้อยล้่านหยวนได้เซ็นสาญญาที่เขตบุกเบิกไฮเทค  โดยมีนายสือหวนหวย รองนายกเทศมนตรีเข้ร่วมพิธีการเซ็นสาญญา

         ในวันเดียวกัน   นายเซียวจื้อกางและนางหลี่ฉินผู้นำเทศบาลหนานหนิงในนามคณะกรรมการพรรคพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและเทศบาลหนานหนิงไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญผู้สูงอายุที่มีอายุก่วาร้อยปี4ท่าน  ได้แก่นางจ้าวร่วยฟึน นางซือเซี่ยวหยุน นางจางเย่นโฉงและนายโหลเย่    พร้อมถามทุกข์สุขและส่งคำอวยพรปีไหม่ด้วย

         ในวันที่ 16  นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง และนายโจวหงปอนายกเทศมนตรีพบปะกลุ่มนายหลิวคุณ รองรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง  โดยมีนายหวงเหว่ยจิง  อธิบดีกรมการคลังเขตปกครองกวางสีและผู้นำเทศบาลหนานหนิงเช่นนายหวูเหว่ย และนายหยางเหว่ยชาวเป็นต้น เข้าร่วมการพบปะ

         ในวันเดียวกัน  นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีพบปะนายกู้โก๋ผิง ผู้อำนวยการของบริษัทจำกัดเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเฝ่ยซุ่นเซี่ยงไฮ้    ทั้งสองฝ่ายทำความแลกเปลี่ยนในการร่วมมือนธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นมิตร  โดยมีนายสือหวนหวย รองนายกเทศมนตรีาร่วมการพบปะ

         ในวันเดียวกัน   ผู้นำเทศบาล เช่น นายจูยู่จ้าว นายเหลียวโสวง นายหูหมิงหล่างและนางหลี่ฉินนำผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อของศาล  สำนักงานอัยการ  กองสันติบาลและกรมยุติธรรมเป็นต้นไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญบุคคลแบบอย่างของระบบเทศบาลและสำนักงานอัยการ  ครอบครัวของวีรชนผู้พลีชีพเพื่อชาติ  ครอบครัวที่ยากจนเป็นพิเศษและวีรบุรุษที่ก้ลาหาญในการต่อสูกับคนร้ายและช่วยเหลือผู้อื่น  และไปถึงหน่วยงานชั้นพื้นฐานของระบบเทศบาลและสำนักงานอัยการเพื่่อถามทุกข์สุขและส่งความอวยพรปีไหม่ให้แก่ตำรวจที่ทำงานอยู่แนวหน้าในระบบเทศบาลและสำนักงานอัยการ

         ในวันเดียวกัน  เทศบาลนครหนานหนิงจัดการประชุมทางวิทยุและโทรทัศน์การตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยของอาหารและยา   สรูปการดำเนินงานในปี2013    พร้อมศึกษาและกำหนดการวางแผนภารกิจและงานทุกด้านในปี2014  โดยมีนายหวูเหวยข้าวกรรมการของคณะกรรมพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  รองนายกเทศมนตรีบริหารงานประจำเข้าร่วมการประชุม

         ในวันเดียวกัน   เทศบาลนครหนานหนิงจัดการประชุมการบริหารการส้รางบ้านเรือนในชนบทและการฝึกฝนอบรมในการแนะนำประเภทของห้องชุด  โดยมีผู้นำเทศบาล เช่น นายปานจงป๋อและนายเว่ยิ่งจุนเข้าร่วมการประชุม

         ในวันเดียวกัน   พิธีเปิดงานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซวังพ่าวระหวั่งนครหนานหนิง(อำเภอปินหยาง)กับเมืองไถหนาน(ตำบลเหยียนสวย)จัดที่ศาลเจ้าโบราณพ่าวหลงในอำเภอปินหยางอย่างมโหฬาร     โดยมีนางโกหมิน  รองเทศมนตรี  นายเฉินเม่าผู้อำนวยการของแผนกการแลกเปลี่ยนสำนักงานภารกิจไต้หวันของเขตปกครองกวางสี   นางเหอเจี้ยนซวางผู้นำนวยการสำนักงานภารกิจไต้หวันของนครหนานหิงและ  นายหวังหนิง เลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำอำเภอปินหยาง  เป็นต้นเข้าร่วมพิธีเปิดงาน

         ในวันที่ 17  นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีจัดงานสังสรรค์สนทนาเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอต่อรายงานผลงานของรัฐบาลจากผู้แทนประชาชนนครหนานหนิง  โดยมี่ผู้นำเทศบาล   เช่นนางหลวี่เจ๋  นายเถียนหวึนตง  นายจางเสียงหง  นายวึนโสวหรง  นายสือหวึนหวัย  นางโกหมิ่นและนายหลิงจื้อเล่ เลขาธิการเทศบาลเข้าร่วมการประชุม

         ในวันเดียวกัน   จัดทำงานไว้อาลัยผู้ถึงแก่กรรมของสหายนายจึงชวนฮวยที่ฌาปนสถานนครหนานหนิง  โดยมีผู้นำเทศบาล นายหยางเหวยชาวและนายเว่ยฟึ่งจวีน  พร้อมข้าราซการ พนักงาน จากเขตซิงหนิงหลายร้อยคนและและมวนชนที่มาจากต่างวงการมาไวทุกข์   นายจึงชวนฮวยเป็นรองผู้อำนวยการของสำนักงานชุมชนหมินเซิงเขตซิงหนิง    เมื่อตอนกลางวันในวันที่11   นายจึงชวนฮวยกำลังดำเนินกิจกรรมการตระเวนเพื่อปรับปรุงโฉมหน้าของเมืองและการตักเตือนห้ามปรามการการตังแผงลอยที่ฝ่าฝืนกฏระเบียบ    ถูกผู้ชายสองคนซึ่งเป็นพ่อค้าที่ตั้งแผงลอยผิดกฎระเบียบทำร้ายโดยตั้งใจ  เพราะการรักษาฉุกเฉินไม่ได้ผล จึงถึงแก่กรรมเนื่อกจากปฏิบัติงาน

         ในวันที่ 18 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงนายหยูหย่วนฮวยและนายโจวหงปอนายกเทศมนตรีพบปะกลุ่มนายหลี่หนิง ซึ่งได้รับขนามนาม“เจ้าชายแห่งยิมนาสติก”   ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทจำกัดหลี่หนิง  โดยมีมีผู้นำเทศบาลนางหลวี่เจ๋และนายหยางเหวยชาวเข้าร่วมการพบปะ

         ในวันที่ 20 นางโกหมิ่น  รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมงานการเชื่อมมิตรภาพการต้อนรับปีไหม่จัดขึ้นโดยสมาคมนักธุรกิจไต้หวันนครหนานหนิง

         ในวันที่ 21 นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง   และนายโจวหงปอนายกเทศมนตรี พบปะกลุ่ม ผู้อำนวยการบริษัทCSR    โดยมีผู้นำเทศบาลนายหยางเหวยชาวและนายสือหวึนหวัยเข้าร่วมการพบปะ

ในวันเดียวกัน   นายสือเหวินหวยรองนายกเทศมนตรีไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญนางหนงก้วยจืนพนักงานยากจนและนายหลิวเสียวเจียนกรรมกรแบบอย่างที่ยากจน   พร้อมส่งเงินบำรุงขวัญ  สิ่งของบำรุงขวัญและถามทุกข์สุขปีไหม่ด้วย

ในวันที่ 21 ถึงวันที่ 27 ผู้นำเทศบาลนำพาเช่นนายหวูเหวย  นายสือหวึนหวัย  นายหูหมิงหล่าง  นายเว่ยฟึ่งจวีนและเถียนเจียฉวีน รองเลขาธิการนำกลุ่มการควบคุมและตรวจสอบโดยแยกกัน    ไปตวรจสอบและกำกับดูแลความปลอดภัยในการผลิตของนครหนานหนิง

ในนันที่22   นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีจัดประชุมกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเทศบาลนครหนานหนิงครั้งที่10(แผ่ขยาย)ชุดที่ 13       เพื่อถ่ายทอดและศึกษาจิตวิญญาณคำปราศรัยของนายสีจิ้นผิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กล่าวในการประชุมสำคัญหลายครั้งที่จัดในช่วงเวลานี้     ศึกษาและปฏิบัติจิตวิญญาณของการประชุมเต็มนณะของกรรมการพรรคคอมมิวนิสค์จีนประจำเขตปกครองกวางสีครั้งที่ 4   ชุดที่ 10 และ การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการประจำนครหนานหนิงครั้งที่ 11 ชุดที่11  และศึกษาการวางแผนงานปัจจุบัน     โดยมีผู้นำเทสบาลเช่นนายหวูเหว่ย  นายเหวยลี่ผิง  นางหลวี่เจ๋   นายเถียนหวึนตง  นายจางเสียวหง  นายสือหวึนหวัย  นายหูหมิงหล่าง  นายกวยโก๋หัว  นายเว่ยฟึ่งจวีน  นางโกหมิ่น  นางหวู่เจวียน  นายหลิวจื้อเล่เลขาธิการเทศบาล  ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี    รองเลขาธิการเทศบาล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุม

         ในวันเดียวกัน   เทศบาลจัดประชุมการดำเนินงาน “หนานหนิงแห่งความสวยงาม  กิจกรรมการทำให้เมืองมีความสะอาดและความเป็นระเบียบ”        รายงานผลการประเมินการดำเนินงานในกิจกรรมของทั้งเขตเมือง(ประกอบด้วยเขตบุกเบิก)และหน่วยงานรับผิดชอบที่สำคัญที่สังกัดเทศบาลโดยตรง    อีกทั้งผลสำรวจระดับความพ่อใจต่อกิจกรรมของประชาชนในเมือง  พร้อมสรรเสริญและมอบรางวัลให้แก่เขตเหลียงชิ่งและเขตบุกเบิกที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งและอันดับสองในการประเมินผล    โดยมีผู้นำเทสบาล เช่นนายหลี่เจ๋อ  นายเหลยหยงต๋า  นายเว่ยฟึ่งจวีนและนายเว่ยจื้้อกวางเข้าร่วมการประชุม

         ในวันเดียวกัน นางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่  รองนายกเทศมนตรีไปบำรุงขวัญ   นายจางโก๋ช่วยอดีตรองประธานสภาปรึกษาการเมืองของครหนานหนิงและนายหลี่สี่ชิ่งอดีตรองประธานสภาปรึกษาการเมืองของครหนานหนิง   พร้อมส่งคำอวยพรปีไหม่

         ในวันเดียวกัน   นายเถียนเหวินตงกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง   รองนายกเทศมนตรีไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญนายหม่าโจ้เหวินรองผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนรุ่นที่ 11 ของนครหนานหนิง  นายเฉินร่วยเซินรองผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนรุ่นที่ 12 ของนครหนานหนิง   พร้อมอวยพรให้ทั้งสองท่านร่างกายแขงแรงและมีความสุข

         ในวันที่ 23 นายจางเสียวหงกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  รองนายกเทศมนตรี ไปเยี่ยมเยียนนายหม่ารือหวู อดีตอัยการสูงสุดของสำนักงานอัยการประชาชนนครหนานหนิงและนายหลี่เอ้อ  อดีตรองผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครหนานหนิงโดยไปถึงที่บ้าน   พร้อมส่งความอวยพรที่ดีด้วยความจริงใจในนามของคณะกรรมการพรรคประจำหนานหนิงและเทศบาลหนานหนิง

         ในวันเดียวกัน  นายหลานเทียนลี่รองประธานเขตปกครองกวางสีมาบำรุงขวัญผู้แทนของคนงานสุขาภิบาลและคนงานในสถานที่การก่อส้รางที่หนานหนิง   พร้อมกล่างสวัสดีโดยล่วงหน้าและส่งสิ่งของบำรุงขวัญให้กับพวกทั้งหลาย    โดยมีนางเว่ยฟึ่งจุนมีรองนายกเทศมนตรีเป็นเพื่อนในการเยี่ยมเยียน

         ในวันเดียวกัน   กลุ่มการตรวจสอบราคาสินค้าของมณฑลกวางสีดำเนินกิจกรรมการกำกับดูแลและตรวดสอบราคาสินค้าตลาดที่นครหนานหนิงในช่วงวันตรุษจีน   สำรวจสุ่มการรักษาความมั่นคงของราคาสินค้าในสถานีขนส่ง  ตลาดสด  และซุปเปอร์มาร์เก็ดขนาดใหญ่ในนครหนานหนิงเป็นสำคัญ   โดยมีนางหวู่จวนรองนายกเทศมนตรีเป็นเพื่อนในการตรวจสอบ

         ในวันเดียวกัน  คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและเทศบาลหนานหนิงจัดสังสรรค์สนทนาการดำเนินงานของหน่วยงานสื่มวลชนที่สำคัญระดับสวนกลาง  และระดับมณฑลที่ประจำในนครหนานหนิง   โดยมีนายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง   นายถางหัว รองอธิบดีการบริหารงานประจำกรมการเผยแพร่ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตปกครองกวางสี   นายโจวหงปอนายกเทศมนตรี  และผู้นำเทศบาลเช่นนายหลี่เจ๋อ  นายหยางเหวยชาว ฯลฯ เข้าร่วมงานสังสรรค์สนทนา  นางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่  รองนายกเทศมนตรีจัดงานสังสรรค์สนทนาครั้งนี้

         ในวันเดียวกัน   นายจางเสียวหงกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  รองนายกเทศมนตรีไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขัญนายหลี่เจี้ยนเหว่ย ผู้พิการสติปัยญาและนายหวางเหวยเฉิง สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยากจน   ถามทุกข์สุขและส่งความอวยพรพวกทั้งหลายในนามคณะกรรมการพรรคเทศบาลและเทศบาลหนานหนิง  พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญและของบำรุงขวัญด้วย

         ในวันที่ 24  นางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่  รองนายกเทศมนตรี  ไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขัญนายเสินเซิงเลี่ยงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนอายุสูงที่มีอายุ80ปีที่เขตเหลียงชิ่ง  นางเหลียงเฉินเหลียงผู้เป็นใบ้และหูหนวกที่ได้รับการคุ้มครอง5อย่าง(ประกอบด้วยอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การแพทย์และงานศพ )จากรัฐบาล  เหลียงก้วยเซียงบุคคลยากจน   อีกทั้งได้ไปเยี่ยมเยียนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง 5 อย่างจากรัฐบาลอีก 8 คน   ถามทุกข์สุขและส่งความอวยพรแก่พวกทั้งหลายในนามคณะกรรมการพรรคเทศบาลและเทศบาลหนานหนิง พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญและของบำรุงขวัญด้วย

         ในวันเดียวกัน  นายเถียนหวึนตงกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  รองนายกเทศมนตรี ไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขัญนายหลินจิ้งโหยงทหารปลดประจำการอายุสูง   นายหม่าซ่านชู ญาติของทหารที่เสียสละชีวิต  นายลู่ตงซินผูที่ต้องการการเลี้ยวดู จากรัฐบาล  นายหลี่เสี่ยนหรูทหารกพิการ   นางเลี่ยวจื่อเหลียนผู้พิการที่ยากจนและนางหลานหมิ่นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่อายุสูง   โดยไปที่เขตการลงทุูนชาวจีนโพ้นทะเลในเขตการบุกเบิกเศรษฐกิจอาเซี่ยน         อีกทั้งถามทุกข์สุขและส่งความอวยพรแก่พวกทั้งหลายในนามคณะกรรมการพรรคเทศบาลและเทศบาลหนานหนิง  พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญและของบำรุงขวัญด้วย

         ในวันเดียวกัน  นายหวูเหวยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  รองนายกเทศมนตรีบริหารงานประจำไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขัญข้าราชการอายุสูง เช่นนายฟึงเจียเซียง นายหลินยีจี ฯลฯ อีกทั้งถามทุกข์สุขและส่งความอวยพรแก่พวกทั้งหลาย

         ในวันเดียวกัน  เทศบาลหนานหนิงจัดงานเลี้ยงน้ำชาปีไหม่สำหรับข้าราชการเกษียณ  โดยมีนายหยูหย่วนฮวย  เลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง นายโจวหงปอนายกเทศมนตรี  นายเซ่โซ่วถางผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครหนานหนิงและประธานสภาปรึกษาการเมืองครหนานหนิงนายเฉินเข่อเฉิงเป็นต้นเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชา

         ในวันเดียวกัน  “เสียงเพลงแผ่ไพศาลไปทั่ว” คอนเสิร์ตปีใหม่ขนาดใหญ่ของนครหนานหนิงปี2014จัดที่หอประชุมประชาชนหนานหนิง  โดยมีผู้นำเทศบาล  เช่น นายหยูหย่วนฮวย  นายโจวหงปอ  นายเซ่โซ่วถาง   นายเฉินเข่อเฉิง ฯ ล ฯ และผู้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขตปกครองกวางสีพร้อมกับมวลชนวงการต่างๆในสงคมมารับฟังคอนเสิร์ตปีใหม่ด้วย

         ในวันเดียวกัน   นายหวูเหว่ยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  รองนายกเทศมนตรีบริหารงานประจำไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขัญผู้แทนของบุคคลผู้ทรงความรู้ความสามารถที่ดีเลิศ  เช่น นายเหวยจื้อจุนวิศวกรอาวุโส  ผู้จัดการของบริษัทหุ้นสว่นจำกัดชีวเคมีเถียนหยวนเซิงหั้วกวางสี     และนายโห้ลี่ วิศวกรอาวุโสระดับศาสตราจารย์  รองคณบดีของสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมทางเครื่องจักร เป็นต้น  และขอบคุณคุณูปการของพวกทั้งหลายที่มีต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมของนครหนานหนิง  อีกทั้งถามทุกข์สุขและส่งความอวยพรแก่พวกทั้งหลายในนามคณะกรรมการพรรคเทศบาลและเทศบาลหนานหนิง

         ในวันที่ 25 นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีนำทีมไปตรวจสอบความปลอดภัยในการผลิดและการอุปทานอาหาร  พร้อมบำรุงขวัญข้าราชการและพนักงานที่ทำงานอยู่หน่วยงานพื้นฐาน  โดยมีผู้นำเทศบาล เช่น นายหรวั่นจ้าวฟึงและนายสือหวึนหวัยเป็นเพื่อนในการตรวจสอบ

         ในวันที่ 26 นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีไปเยี่ยมเยียนนายหลิงยู่อย่างสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ยากจน  นายตึ้งหย่งจงผู้พิการยากจน    บุคคลที่ยากจน เช่น นางเฉินวื่อยิง  นางเหลาเฉิงเจอนและนายฉินซ่าวยิง  นายหลิวเสียวเจียนแบบอย่างทางศีลธรรม  นายฉางหรงเก๋อทหารปลดประจำการ แบบอย่างที่ดีเลิศ   นายหวังโย่วเหยียนผู้มีความสามารถที่ดีเลิศ และพนักงานของสำนักงานชุมชนซางเยี่ยต้าย่วนถนนจงซาน   ถามทุกข์สุขปีไหม่และส่งความอวยพรให้แก่พวกทั้งหลาย  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่อการส้รางสรรค์และการพัฒนานครหนานหนิงจากพวกทั้งหลายด้วย

         ในวันเดียวกัน  คณะกรรมการการดำเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตเศรษฐกิจที่ท่าอากาศยานหวูซวีนครหนานหนิง  และ คณะกรรมการการบริหารเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยานหวูซวีนครหนานหนิงซึ่งเป็นองค์กรการบริหารเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยานหวูซวีนครหนานหนิงได้สถาปนาขึ้น   โดยมีนายหลี่เจ๋อรองเลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  เลขาธิการคณะกรรมการการดำเนินงานประจำเขตการบุกเบิกเศรษฐกิจ และนายสือเหวินหวย รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมพิธีการเปิดงาน

         ในวันเดียวกัน  โครงการการชดเชยที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ถูกเวนคืนที่ดินเนื่องจากการขยายสร้างท่าอากาศยานหวูซวีเพื่นพัฒนาอุตสาหกรรมตติยภูมิสำหรับเกษตรกรได้เริ่มดำเนินการขึ้น    และเกษตรกรกลุ่มแรกสามารถย้ายเข้าบ้านเรือนไหม่ด้วยความปีติยินดี    โดยมีนายหลี่เจ๋อ รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสจีนประจำนครหนานหนิงและนายสือเหวินหวยรองนายกเทศมนตรีไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญเกษตรกรที่ย้ายเข้าบ้านเรือนไหม่     แสดงความใส่ใจในนามของเทศบาลและพรรค   ขอบคุณคุณูปการที่เกษตรกรทั้งหลายทำต่อการขยายสร้างท่าอากาศยาน  พร้อมขอให้พวกทั้งหลายสามารถใชชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพยายามของตน

         ในวันเดียวกัน นางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่  รองนายกเทศมนตรี ไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญนางโม่ซาซาผู้มีความสามารถด้านการศึกษา   ครูโรงเรียนประถมศึกษาระดับสูง  พร้อมส่งคำอวยพรปีใหม่ให้แก่ครูที่ดีเลิศทั้งหลายในนามคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและเทศบาบนครหนานหนิง

         ในวันเดียวกัน นายหวูหวิ่ยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    รองนายกเทศมนตรีประจำฝ่ายการบริหารงานไปเยี่ยมเยียนนายลู่ดิ้งหนานสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยากจน  นายเหวยห้วนโหมสมาชิกพรรคอายุสูง นายโววเหม่ยฉายบุคคลที่ยากจน  นายลู่ชวนหนานผู้พิการยากจนเป็นพิเศษ  นายหวังซ่าวถานทหารผ่านศึกที่เกษียณ นายหวูเจียนญาตของทหาร  หยางซ่างชาวผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานดูแลและนางหนิงยิงเจี่ยนผู้ยากจนที่ตำบลซานถางเขตซิงหนิง     อีกทั้งถามทุกข์สุขและส่งความอวยพรแก่พวกทั้งหลายในนามคณะกรรมการพรรคเทศบาลและเทศบาลหนานหนิง  พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญและของบำรุงขวัญด้วย

         ในวันที่ 27  คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและเทศบาลนครหนานหนิงจัดงานสังสรรค์สนทนาจ้าของโครงการของสำนักงานใหญ่เขตไหม่หวู่เซี่ยง    นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  เน้นในการประชุมว่าคณะกรรมการการบริหารเขตไหม่หวู่เซี่ยงและหน่วยงานทุกฝ่ายที่สังกัดเทศบาลโดยตรงต้องเสริมสร้างการประสานงานระหว่างภาครัฐบาลกับภาควิสาหกิจ    ปรับปรุงวิธีการบริหาร ปรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาเศรษกิจให้ดีขึ้น   พร้อมช่วยแก้ไขความอุบสรรคและปัญกาที่บริษัทประสบในการพัฒนาเศรษกิจด้วยความแข็งขัน  สนับสนุนวิสาหกิจพัฒนาเป็นใหญ่เป็นโตอย่างสุดความสามารถ   เพื่อรับรองบรรลุการพัฒนาขั้นใหม่ในการสร้างสรรเขตใหม่อู่เซี่ยงหลังช่วงเวลาวันตรุษจีน     นายกเทศมนตรีโจวหงปอจัดการประชุมครั้งนี้  และเรียกร้องคณะกรรมการการบริหารเขตใหม่อู่เซี่ยงศึกษาค้นหาวิธีอย่างแข็งขันเพื่ยแก่ใขปัญหาที่วิสาหกิจต่างๆเสนอออกมา  พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การเร่งพัฒนาของวิสหกิจต่างๆ         โดยมีผู้นำเทศบาล เช่นนายเหวยลี่ผิง  นายหยางเหวยชาว ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม

         ในวันเดียวกัน  นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีไปตรวจสอบการสร้างสรรค์สถานที่ท่องเที่ยวและการสร้างบรรยากาศวันตรุษจีนในสถานที่ท่องเที่ยงภูเขาชิงเซี่ยว

         ในวันเดียวกัน  นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครหนานหนิงและนายโจวหงปอ นายกเทศมนตรีนำผู้นำสำคัญจากคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครหนานหนิง  ผู้นำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  ผู้นำเทศลาลและผู้นำสภาปรึกษาการเมืองครหนานหนิง  ทั้งสี่องค์กร ไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขรัญผู้แทนของคนงานสุขาภิบาล  เจ้าหน้าที่เทศกิจ  ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าผู้ช่วยตำรวจ   อีกทั้งถามทุกข์สุขและส่งความอวยพรแก่พวกทั้งหลายในนามคณะกรรมการพรรคเทศบาลและเทศบาลหนานหนิง

         ในวันเดียวกัน  เทศบาลนครหนานหนิงและกลุ่มบริษัทจำกัดกิจการท่าศากลอ่าวเหป่ยปู้มณฑลกวางสีจัดพิธีการโอนหุ้นของกลุ่มบริษัทจำกัดอุตสาหกรรมเคมีหนานหนิง     โดยนายหวูหวิ่ยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    รองนายกเทศมนตรีประจำฝ่ายการบริหารงานและ นายเยี่ยสือเซียง ผู้อำนวยการของบริษัทจำกัดกิจการท่าศากลอ่าวเหป่ยปู้มณฑลกวางสีเข้าร่วมพิธีการโอนหุ้น

         ในวันเดียวกัน  เทศบาลหนานหนิงจัดประชุมสำคัญการเผยแพร่วัฒนธรรมและถ่อยทอดจิตวิญญาณของประชุมส่วนกลาง     เพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณสำคัญของประชุมการสรุปวาระที่หนึ่งและการวางแผนการดำเนินงานวาระที่สองของกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรค ประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการการตรวจสอบส่วนกลางครั้งที่ 18 และประชุมการดำเนินการเมืองและกฎหมายส่วนกลาง        โดยนางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่  รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุม

         ในวันเดียวกัน  นายเวินข่าหัวกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการของคณะกรรมการทางการเมืองและกฏหมาย  นายจูยู่เจ้ากรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  เลขาธิการของคณะกรรมการทางการเมืองและทางกฏหมาย    และนายหูหมิงหล่างรองเทศมนตรีไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญนายโหลยี่สัว ผู้มืออาชีพทางด้านเทคนิคสุดยอดรุ่นที่เจ็ดของนครหนานหนิง รองผู้อำนวยการสาขาสำนักงานตำรวจจราจรของกรมตำรวจแห่งนครหนานหนิง อีกทั้งส่งความอวยพรในนามคณะกรรมการพรรคเทศบาลและเทศบาลหนานหนิง

         ในวันเดียวกัน   เทศบาลหนานหนิงจัดทำกิจกรรมกล่าวสวัสดีปีไหม่2014  โดยมีนายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง   นายโจวหงปอ นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการนายเซ่โซ่วถาง คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครหนานหนิง นายเฉินเข่อเฉิงประธานสภาปรึกษาการเมืองครหนานหนิง  ผู้นำสำคัญจากศาลและสำนักงานอัยการกล่างสวัสดีปีไหม่แก่ประชาชนที่นครหนานหนิง  กองทหารประจำนครหนานหนิง  กองกำลังตำรวจติดอาวุธและบุคคลต่างวงการที่สนับสนุนการส้รางสรรค์และการพัฒนาของนครหนานหนิง    พร้อมส่งความอวยพรด้วย

         ในวันเดียวกัน   นครหนานหนิงจัดประชุมการเตรียมงานการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลกครั้งที่   45  นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงเน้นว่า  อาศัยการว่างแผนประชาสัมพันธ์อย่างรอบด้านที่ประชาชนรู้กันทุกคน   เพื่อระดมประชาชนในในเมืองเข้าดำเนินงานการต้อนรับ การบริการชิงแชมป์โลกอย่างมีกระตือรือร้น  เรี้ยกร้องทุกคนให้เป็นคนที่มีมารยาทและคุณธรรม   นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีเสนอความต้องการเพื่อการงานทุกฝ่ายทุกด้านสามารถดำเนินได้อย่างเรียบร้อย  โดยมีผู้นำเทศบาลเช่นนายหลี่เจ๋อ  นายหยางเหวยชาว  นายหูหมิงหล่าง นายเว่ยฟึ่งจวีน ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม

         ในวันเดียวกัน   เทศบาลประชาชนหนานหนิงรุ่นที่13จัดการประชุมเต็มคณะ(ขยาย)ครั้งที่ 4  ในประชุมได้ผ่านรายงานผลงานรัฐบาล(รายงานที่จะส่งไปให้ตรวจสอบและพิจารณา)ซึ่งเพื่อส่งให้ประชุมสภาผู้แทนประชาชนหานหนิงครั้งที่ 5 ชุดที่ 13  ตรวจสอบและพิจารณา    โดยมีผูนำเทศบาล เช่น นายโจงหงปอ  นายหวูเหว่ย  นายเหวยลี่ผิง  นางหลวี่เจ๋   นายเถียนหวึนตง  นายจางเสียวหง  นายสือหวึนหวัย  นายหูหมิงหล่าง  นายกวยโก๋หัว  นายเว่ยฟึ่งจวีน นายหวังหนิง  สมาชิเทศบาลประชาชนรุ่นที่13   รัฐบาลทุกอำเภอและเขตเมืองของนครหนานหนิง   หน่วยงานอื่นๆที่ขึ้นตรงต่อเทศบาลหนานหนิง    และผู้นำบริษัทบางแห่ง  ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม

         ในวันเดียวกัน  นายหวังหนิงผู้นำเทศบาลนำทีมตรวจสอบไปถึงเขตซิงหนิง  เขตซีเซียงถางและเขตชิงเซี่ยวซึ่งเป็นเขตสำคัญของนครหนานหนิง   เพื่อตำเนินการตระเวนตรวจสอบกิจกรรมการช่วยเหลือและการบริหารผู้พเนจรและคนขอทาน

         ในวันเดียวกัน  นายหวังหนิงผู้นำเทศบาลนำทีมไปตรวจสอบสภาพการป้องกันไฟป่าที่ตำบลเหลี่ยงเจียงอำเภอหวู่หมิงและเขตบริหารภูเขาต้าหมิง   พร้อมเรียกร้องปฏิบัติจิตวิญญาณของประชุมทางโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าทั้งระดับชาติและระดับมณฑล

         ในวันที่ 29  นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีไปบำรุงขวัญที่บ้านสงเคราะห์นครหนานหนิง  และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในคื้นส่งท้ายปีเก่ากับผู้สูงอายุและเด็กๆในบ้านสงเคราะห์

         ในวันที่ 30   นายหยูหย่วนฮวย เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครหนานหนิง   นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีไปถึงสำนักงานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและเทศบาลหนานหนิง  และ  ศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินหนานหนิง   เพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่และส่งความอวยพรให้แก่ข้าราชการผู้ที่ยังต้องทำงานในช่วงวันตรุษจีนในนามเทศบาลหนานหนิงและคณะกรรมการพรรคฯ โดยมีผู้นำเทสบาล  เช่น นายหยางเหวยชาวและนายหวูหมิงหล่าง ฯลฯเข้าร่วมในการบำรุงขวัญ

         ในวันเดียวกัน   นายเกาโสง รองประธานเขตปกครองตนเองกวางสี  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกรมสันติบาล  อธิบดีกรมสันติบาล  นายโจวหงปอ เทศมนตรีนครหนานหนิงนายหูหมิงหล่างกรรมการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกรมสันติบาลของเขตปกครองกวางสี  รองนายกเทศมนตรี    อธิบดีและเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯประจำกรมสันติบาลนครหนานหนิง ฯลฯ ไปเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญที่สถานีตำรวจเขตเป่ยหูเป็นต้น   ให้กำลังใจกับพวกพนักงานรักษาหน้าที่ของตน   เพื่อรับรองความปลอดภัยในช่วงวันตรุษจีน

         ในวันเดียวกัน   กิจกรรมงานโคมไฟขนาดใหญ่เปิดงานที่สแควร์ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแห่งนครหนานหนิง    โดยมีนายหวูเหวยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  รองนายกเทศมนตรีบริหารงานประจำเข้าร่วมพิธีการเปิดงาน

         ในวันที่ 3 มีนาคม กลุ่มการกำกับดูแลหมายเลขที่6ของคณะกรรมการความปลอดภัยของคณะรัฐมนตรีมาตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินงานที่สถานที่การก่อส้รางสะพานใหญ่ที่หมู่บ้านต้าชงของทางด่วนแส้นทางวงแหวนรอบนอกนครหนานหนิง  กลุ่มบริษัทการขนส่งยุ่นเต๋อกวางสีและสถานีขนส่งหล่างตง โดยมีนายเฉินกาง รองประธานของเขตปกครองตนเองกวางสีและนายสือเหิวนหวยรองเทศบลตรีเป็นเพื่อนในการตรวจสอบกำกับ