中文简体 | English | Tiếng Việt | Home
东盟博览会 民歌节
· สถานที่ของคุณ:南宁市政府泰语版 > ข่าวสารภาครัฐ > ข้อมูลผู้บริหาร ในร่างกายของบทความ

นายกเทศมนตรี

เวลา:2006-11-27
นายกเทศมนตรี
2013-11-27
นายกเทศมนตรี:  โจวหงปอ
รองนายกเทศมนตรี: อู๋เหว่ย หลู่เจี๋ย หยางหมิน (ช่วยราชการชั่วคราว) สือเหวินฮว๋าย กุยกั๋วหัว
เซียวจื้อกัง เลี่ยวหงเทา เว่ยเฟิ่งจวิน
……….โจวหงปอ นายกเทศมนตรรี………หน้าที่รับผิดชอบ:
กำกับดูแลงานทุกภาตส่วนของเทศบาลนครหนานหนิง  รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างส่วนราชการ  การตรวจสอบ   การเงิน   และการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
   ดูแลคณะกรรมการระดมพลป้องกันประเทศ คณะกรรมการการจัดการโครงสร้างส่วนราชการ คณะกรรมการทำงานการวางแผนผังเมือง คณะกรรมการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการการบริหารจัดการที่ดินสำรอง  คณะกรรมการรณรงค์รักษาความสะอาดเพื่อชาติ คณะกรรมการรณรงค์รักษาสวัสดิภาพในการทำงาน คณะกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยอาหาร  กองตรวจสอบ กองการคลัง  กองตรวจเงิน(บัญชี) เป็นหลัก
ประวัติโดยสังเขป:
โจวหงปอ ชาย เกิดเดือนตุลาคม ค.ศ.1970 ชนเผ่าฮั่น ชาวหลินกุ้ย เขตปกครองตนเองกวางสี เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดือนเมษายน ค.ศ.1997 เริ่มปฏิบัติงานในเดือนกรกฏาคม ค.ศ.1992 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารจัดการพรรคฯและการเมืองจากโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเชตปกครองกวางสี สาขาวิชาการส่งเสริมเกษตรกรรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจากโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์เขตปกครองตนเองกวางสี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านการส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรระดับสูง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการประจำหนานหหนิงและนายกเทศมนตรีหนานหนิง
……..อู๋เหว่ย รองนายกเทศมนตรีหนานหนิง……..หน้าที่รับผิดชอบ:
รับผิดชอบบริหารงานประจำของเทศบาลหนานหนิง   ช่วยดูแลและประสานงานด้านการจัดการโครงสร้างหน่วยราชการ การตรวจสอบ การคลัง การตรวจสอบเงินบัญชี  รับผิดชอบดูแลงานด้านการพัฒนาและการปฏิรูป  ทรัพยากรบุคคลและประกันสังคม ระบบกฏหมายรัฐบาล   การบริหารสินทรัพย์ของรัฐ โครงการบูรณาการเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้วาน โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บน กองหนุนที่ขึ้นตรงต่อเทศบาลนครหนานหนิง  การเงิน เป็นต้น
 ช่วยเหลือแบ่งเบางานรองนายกเทศมนตรีกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานเทศบาลหนานหนิง  คณะกรรมการการพัฒนาและการปฎิรป(กองราคาสินค้า) กองตรวจสอบ  กองการคลัง กองทรัพยากรบุคคลและประกันสังคม (กองข้าราชการ) กองตรวจสอบบัญชี กองสถิติ สำนักระบบกฏหมาย คณะกรรมการสินทรัพย์ของรัฐ สำนักงานจัดการโครงสร้างส่วนราชการนครหนานหนิง สำนักงานคณะกรรมการวางแผนการก่อสร้างและการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้วาน(กว่างซี)  คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Logistics) สำนักงานตรวจสอบการทำงานภาครัฐ สำนักงานประสานงานหนานหนิงประจำกรุงปักกิง  สำนักงานรับรองแขก  กองหนุนที่ขึ้นตรงต่อเทศบาลนครหนานหนิง(กองบริหารจัดการกิจการราชการ) ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา สำนักงานกิจการภาครัฐ บริษัทที่รัฐบาลหนานหนิงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สำนักการเงินประจำเมือง สำนักงานความน่าเชื่อถือ สำนักงานธนาคารโลก
ติดต่อประสานงานกับกองสรรพสามิตนครหนานหนิง กองภาษีท้องถิ่น กองตรวจการของสำนักสถิติแห่งชาติ องค์กรการเงิน ประกันภัย หลักทรัพย์ พันธบัตร สินเชื่อต่างๆ
ประวัติโดยสังเขป:
  อู๋เหว่ย เพศชาย เกิดเดือนกันยายน ค.ศ.1968 ชนเผ่าฮั่น ชาวผู่หนิง เขตปกครองตนเองกวางสี เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ.1987 สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจากสถาบันธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต เป็นผู้ช่วยด้านวิศวกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการถาวรประจำคณะกรรมการหนานหนิงและรองนายกเทศมนตรีหนานหนิง
………….หลู่เจี๋ย รองนายกเทศมนตรีหนานหนิง………….หน้าที่รับผิดชอบ:
รับผิดชอบดูแลงานด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  การข่าว สื่อสิ่งพิมพ์  การรักษาความสะอาดเป็นต้น
รับผิดชอบดูแลกองการศึกษา  กองวัฒนธรรม  การข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์  กองกำกับดูแลวิทยุ ภาพยนตร์และโทรทัศน์ กองอนามัย กองควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์อาหารและยา สำนักงานกิจกรรมขนาดใหญ่ สำนักงานการข่าวของเทศบาล พงศาวดารนครหนานหนิง  สถาบันสังคมวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคนิควิชาชีพหนานหนิง
ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการรณรงค์รักษาความสะอาดแห่งชาติ
 ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการดูแลเด็กและเยาวชนนครหนานหนิง  กองแฟ้มประวัติ  หนังสือพิมพ์หหนานหนิงรายวัน สำนักข่าวต่างๆประจำนครหนานหนิง สมาคมแรงงานนครหนานหนิง  คณะกรรมการพรรคสันนิบาตจีนหนานหนิง(หนานหนิง)   สมาคมสตรีนครหนานหนิง สมาคมวัฒนธรรม  สมาคมสังคมวิทยาศาสตร์  สภากาชาด พรรคการเมืองต่างๆที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลจีน
ประวัติโดยสังเขป:
 หลู่เจี๋ย เพศหญิง เกิดเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1962 ขนเผ่าฮั่น ชาวเมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1993 เริ่มปฏิบัติงานเดือนกรกฏาคม ค.ศ.1983 สำเร็จการศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี การศึกษาระดับปริญญาหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกวางสี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการถาวรประจำเทศบาลนครหนานหนิง ผู้อำนวยการกรมประชาสัมพันธ์ และรองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิง
……..สือเหวินฮว๋าย รองนายกเทศมนตรีหนานหนิง……..หน้าที่รับผิดชอบ:
รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เช่น  การอุตสาหกรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง  การรักษาสวัสดิภาพในการทำงาน  นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
  กำกับดูแลคณะกรรมการอุตสาหกรรมและไอที(กองพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาล) กองรักษาสิ่งแวดล้อม กองคมนาคมขนส่ง กองตรวจสอบสวัสดิภาพในการทำงาน(กองตรวจสอบความปลอดภัยเหมืองถ่านหิน) สำนักงานการก่อสร้างทางรถไฟ  สหกรณ์อุตสาหกรรมส่วนรวมเอ้อร์ชิง คณะกรรมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชนิดใหม่ คณะกรรมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม หนานหนิง-อาเซียน(เขตการลงทุนชาวจีนโพ้นทะเล) คณะกรรมการบริหารจัดการเขตใหม่เซียงซือหู
ช่วยกำกับดูแลคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนครหนานหนิง  คณะกรรมการสวัสดิภาพในการทำงานนครหนานหนิง
ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ เช่น กองรถไฟหนานหนิง บริษัทบุหรี่แห่งชาติมณฑลกว่างซี  กองเพาเวอร์ซัพพลาย(Power supply bureau)กองการผูกขาดยาสูบ (Tobacco Monopoly Administrationโรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิต)กองสอดส่องดูแลคุณภาพ(กองกำกับดูแลคุณภาพ)   หน่วยสื่อสาร  กองไปรษณีย์ กิจการทางทะเล(Maritime) การบินพลเรือน
ประวัติโดยสังเขป:
สือเหวินฮว๋าย เพศชาย เกิดเดือนมกราคม ค.ศ.1963 ชนเผ่าฮั่น ชาวเมืองต้าจื้อ มณฑลหูเป่ย เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนธันวาคม ค.ศ.191 เริ่มปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1983 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารอุตสาหการ คณะบริหารจัดการเศรษฐกิจ สถาบันบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์หัวจง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีหนานหนิง
………กุยกั๋วหัว รองนายกเทศมนตรีหนานหนิง……..หน้าที่รับผิดชอบ:
รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ ความปลอดภัยด้านอาหาร การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น
กำกับดูแลกองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครหนานหนิง(กองทรัพย์สินทางปัญญา)   กองธุรกิจ(สำนักงานด่านตามชายฝั่ง) กองการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลในเมืองและชนบท กองดูแลผลิตภัณฑ์อาหารและยาประจำเมือง กองส่งเสริมการลงทุนประจำนครหนานหนิง สหกรณ์อุปทานและการตลาด  บริษัทจัดนิทรรศการนานาชาติ
ช่วยดูแลคณะกรรมการความปลอดภัยของอาหาร
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กองการค้าและอุตสาหกรรมนครหนานหนิง สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรม   สมาคมนักวิทยาศาสตร์   สภาส่งเสริมการค้า(หอการค้า)
ประวัติโดยสังเขป:
กุยกั๋วหัว เพศหญิง เกิดเดือนมกราคม ปี ค.ศ.1971 ชนเผ่าฮั่น ชาวเมืองตันหยาง มณฑลเจียงซู เริ่มปฏิบัติงานในเดือนกรกฏาคม ปี ค.ศ.1992 สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพคณะบริหารจัดการสาธารณะจากมหาวิทยาลัยนิวฮาเวน   ปริญญามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวฮาเวน  ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการสาธารณะ นักตรวจสอบ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีหนานหนิง
………….เซียวจื้อกัง รองนายกเทศมนตรีหนานหนิง…………หน้าที่รับผิดชอบ:
รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เช่น กิจการชาติพันธุ์  การเมืองพลเรือน   เกษตรกรรม   ประชากรและการวางแผนครอบครัว   การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การศาสนา เป็นต้น
กำกับดูแลงานด้านต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการชาติพันธุ์ กองชลประทาน กองเกษตรกรรม (กองสัตวแพทย์และสัตว์น้ำเลี้ยง สัตว์เลี้ยง) กองการป่าไม้ คณะกรรมการประชากรและการวางแผนครอบครัว กองพืชพรรณธัญญาหาร สำนักงานช่วยเหลือผู้ยากไร้ ศูนย์บริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร กองอพยพคนามอ่างเก็บน้ำ กิจการคนพิการ เป็นต้น
ติดต่อประสานงานกับกองการศาสนา กองอุตุนิยมวิทยา และรัฐบาลท้องถิ่นทั่วทุกอำเภอ
ประวัติโดยสังเขป
เซียวจื้อกัง เพศชาย เกิดเดือนกันยายน ค.ศ.1956 ชนเผ่าฮั่น ชาวเมืองลู่ชวน เขตปกครองตนเองกวางสี เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1978 เริ่มปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1974 สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาประวัติศาสตร์เสศษฐกิจ มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูกวางสี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูกวางสี นักบริหารงานการเมืองอาวุโส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีหนานหนิง
………เลี่ยวหงเทา รองนายกเทศมนตรีหนานหนิง……..หน้าที่รับผิดชอบ:
 รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เช่น การเมืองและกฏหมาย รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางจดหมายและโทรศัพท์  สำนักงานแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
  กำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น กองตำรวจนครหนานหนิง  กองยุติธรรม กองรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางจดหมายและโทรศัพท์ สำนักงานประสานงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน ศูนย์ประสานงานกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น  
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น กองทหารรักษาการณ์นครหนานหนิง  กรมทหารสำรองปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานกองพลทหารสำรอง  กองตำรวจติดอาวุธ  กองดับเพลิงนครหนานหนิง  ศาลชั้นกลางนครหนานนิง  กรมอัยการ  กองความมั่นคงแห่งชาติ  สำนักงานประชากรไหลเวียน  เป็นต้น
ประวัติโดยสังเขป
เหลี่ยวหงเทา เพศชาย เกิดเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1954 ชนเผ่าฮั่น ชาวเมืองเหมยเซี่ยน มณฑลกวางตุ้ง เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนกันยายน  เริ่มปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1971 สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการปกครองและกฏหมาย จากชั้นเรียนปริญญาตรี สถาบันการศึกษาทางไกล โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์กลางจีน ปริญญาตรีจากโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีน นักบริหารงานการเมืองอาวุโส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีหนานหนิง ผู้อำนวยกองตำรวจนครบาลประจำหนานหนิง เลขาธิการพรรคฯของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกองตำรวจ กรรมการประจำคณะกรรมการเมือง กรรมการประจำคณะกรรมการนิติบัญญัติประจำหนานหนิง
……..เว่ยเฟิ่งจวิน รองนายกเทศมนตรีหนานหนิง………หน้าที่รับผิดชอบ:
รับผิดชอบทรัพยากรธรณีทรัพยากรธรณี การจัดทำ(แผน)ผังเมืองและชนบท การบริหารจัดการเมือง การประกันและบริหารเคหะ งานด้านบริหารสวน  การป้องกันภัยทางอากาศ  แผ่นดินไหว เป็นต้น
กำกับดูแลกองทรัพยากรดิน คณะกรรมการบูรณาการเมืองและชนบท กองบริหารผังเมือง กองบริหารจัดการเมือง กองประกันและบริหารเคหะ (สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบการอยู่อาศัยประจำหนานหนิง) กองบริหารสวน สำนักงานป้องกันภัยทางอากาศ กองแผ่นดินไหว ศูนย์บริหารกองทุนการเคหะ สำนักงานโครงการหลัก (สำนักงานสร้างทางรถไฟ)งานด้านบูรณาการเมืองแห่งน้ำ
ช่วยเหลืองานคณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการบริหารจัดการเมือง คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินสำรอง
ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นทุกภาคส่วน
ประวัติโดยสังเขป:
เว่ยเฟิ่งจวิน เพศชาย เกิดมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.1962 ชนเผ่าฮั่น ชาวเมืองเฟิงยุ่น มณฑลเหอเป่ย เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมิวนิส์ในเดือนเมษายน ค.ศ.1984 เริ่มปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1985 สำเร็จการศึกษาสาขาการรังวัด สถาบันวิศวกรรมรังวัดและวิทยาศาสตร์โลกจากมหาวิทยาลัยรังวัดอู่ฮั่น ปริญญามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังวัดอู่ฮั่น ปริญญาโทมหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรระดับสูง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีหนานหนิง